Algemeene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoofzetel Perla Bella 

Rode kruisplein 4, 2845 Niel 

Btw : BE0721.505.794

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Perla Bella worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Perla Bella werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Perla Bella.

Art. 1 Leveringsvoorwaarden

Perla Bella zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als je jouw bestelling voor 17.00u hebt geplaatst, dan verzenden wij deze dezelfde dag nog. Dit betekent dat het pakket op werkdagen binnen de twee dagen kunt verwachten. Heb je de bestelling in het weekend gedaan? Dan kan het zijn dat de post er een dag langer over doet. Dit betekent dat je het pakketje dan op dinsdag kunt verwachten.

Wij willen u erop wijzen dat Perla Bella niet verantwoordelijk is voor verlies, schade en diefstal door de post.

 

Art. 2 Betaalmogelijkheden

Op de website van Perla Bella is het mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact, iDeal, VISA, Maestro en Mastercard & paypal.

Betaling gebeurt steeds via online betaling. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van je betaling.

 

Art. 3 Wettelijke garantie

Perla Bella verzekert dat het product in goede staat is en (dus) werkt. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de klant aan Perla Bella te worden meegedeeld binnen een termijn van 14 dagen na de levering of aankoop op onze markten.

Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Perla Bella.

Indien binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.

 

Art. 4 Herroepingsrecht

Zie pagina “How to return“.

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – 6/4/2010:

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

Perla Bella kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.